Zavolajte nám (+48) 517 087 487

Zásady ochrany súkromia

Všeobecná informačná klauzula

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ. L. 2016, č. 119, str. 1 s neskoršími zmenami). – ďalej len GDPR – vás informujeme, že:

Správca osobných údajov

JAMAT- JAKUB KASPEREK GRZEGORZ WALKÓW SPÓŁKA CYWILNA so sídlom v Polanke Wielkiej, ul. Jodłowa 21, 32-607 Polanka Wielka, Poľsko a JAMAT GROUP sp. z o.o. so sídlom v Polanke Wielkiej, ul. Jodłowa 21, 32-607 Polanka Wielka, Poľsko NIP: 5492465858 REGON 521010239 KRS 0000948187

sme správcom vašich osobných údajov.

Inšpektor ochrany údajov

Nebol určený inšpektor ochrany údajov z dôvodu absencie právnej povinnosti. V prípade záujmu o získanie ďalších informácií týkajúcich sa spracovania osobných údajov sa môžete obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy rodo@jamat.pl alebo písomne na adresu našej centrály uvedenú v bode I.

Účely a právne základy spracovania

Boli stanovené účely spracovania vašich údajov. Ako správca budeme spracovávať vaše údaje:

za účelom realizácie dopytu ponuky, ktorý ste iniciovali, a prípadnej realizácie objednávky, na základe vášho súhlasu (základ z čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR):

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ale odvolanie súhlasu neovplyvňuje zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

Za účelom uzavretia zmluvy o príprave ponuky alebo realizácii ponuky na základe vášho záujmu o našu ponuku (základ z čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR);

za účelom plnenia a na základe zmluvy, keď ju uzatvoríme (základ z čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR);

za účelmi prispôsobenia služieb potrebám našich zákazníkov, všeobecnej optimalizácie našich produktov, optimalizácie procesov obsluhy, budovania poznatkov o našich zákazníkoch, finančnej analýzy našej spoločnosti atď., čo predstavuje realizáciu nášho právne oprávneného záujmu (základ z čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR);

za archivačnými (dôkazovými) účelmi predstavujúcimi realizáciu nášho právne oprávneného záujmu zabezpečenia informácií na prípad právnej potreby preukázania faktov (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR);

za účelom prípadného stanovenia, uplatňovania alebo obhajoby pred nárokmi, čo predstavuje realizáciu nášho právne oprávneného záujmu (základ z čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR);

za účelom prieskumu spokojnosti zákazníkov, čo predstavuje realizáciu nášho právne oprávneného záujmu určovania kvality našej obsluhy a úrovne spokojnosti našich zákazníkov s produktami a službami (základ z čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR);

za účelom ponúkania vám našich produktov a služieb priamo (priamy marketing), vrátane prispôsobenia ich vašim potrebám, teda profilovania, čo predstavuje realizáciu nášho právne oprávneného záujmu (základ z čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR); – ak ste v tomto ohľade vyjadrili súhlas;

za účelom priameho ponúkania vám produktov a služieb spolupracujúcich firiem (našich partnerov), napríklad vo forme zľavových kupónov, vrátane prispôsobenia ich vašim potrebám, teda profilovania, čo predstavuje realizáciu právne oprávneného záujmu našich a našich partnerov (základ z čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR); – ak ste v tomto ohľade vyjadrili súhlas;

Právo na námietku

Kedykoľvek máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov opísaných vyššie. Prestaneme spracovávať vaše údaje na tieto účely, pokiaľ nebudeme schopní preukázať, že vo vzťahu k vašim údajom existujú pre nás dôležité právne oprávnené dôvody, ktoré majú prednosť pred vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo vaše údaje budú pre nás nevyhnutné na prípadné stanovenie, uplatňovanie alebo obhajobu nárokov.

Kedykoľvek máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov na účely priameho marketingu. Ak využijete toto právo – prestaneme spracovávať údaje na tento účel.

Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje vyplývajúce zo zmluvy budú spracované počas obdobia, keď sa môžu objaviť nároky súvisiace s touto zmluvou, teda po dobu 5 rokov od konca roku, v ktorom zmluva vypršala, pričom 5 rokov je najdlhšie možné obdobie premlčania nárokov z reklamácie, ktoré ste si sami zvolili. Dodatočný rok je pre prípad nárokov podaných v poslednej chvíli a problémov s doručením, a počítanie od konca roka slúži na určenie jedného dátumu odstránenia údajov pre zmluvy končiace sa v danom roku.

Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy do 30 dní od doručenia našej ponuky, vaše osobné údaje súvisiace s rokovaniami o tejto zmluve budú okamžite odstránené, s výnimkou údajov potrebných na priamy marketing (ak ste na to vyjadrili súhlas).

Údaje spracované na účely priameho marketingu našich produktov a služieb môžeme spracovávať do času, keď vzniesete námietku proti ich spracovaniu na tento účel alebo zistíme, že sa stali zastaranými.

Príjemcovia údajov

Vaše osobné údaje môžu byť odhalené: subjektom z našej kapitálovej skupiny; našim partnerom, teda firmám, s ktorými spolupracujeme spojením produktov alebo služieb. Príkladom skupiny príjemcov je kuriérska firma, ktorá môže sprostredkovať doručenie služieb, účtovné kancelárie majúce faktúru.

Vaše údaje môžu mať tiež prístup naši subdodávatelia (subjekty spracovávajúce), napr. účtovné, právne, informatičky, likvidátori škôd, poskytovatelia služieb v rámci likvidácie škôd, marketingové agentúry, firmy subdodávajúce realizáciu reklamácií a opráv (ak budú zadané) – iba na základe vyjadreného súhlasu a v nevyhnutnom rozsahu na realizáciu zmluvy alebo akcií, na ktoré bolo získané súhlas.

Poskytovatelia služieb, ktorí môžu spracovávať údaje používateľov na naše pokyny, majú prístup k údajom používateľa iba v rozsahu a počas obdobia nevyhnutného na realizáciu určenej služby.

Práva osôb, ktorých údaje sa týkajú:

Podľa GDPR máte:

  • právo na prístup k svojim údajom a získanie ich kópie;
  • právo na opravu (opravenie) svojich údajov;
  • právo na vymazanie údajov, obmedzenie spracovania údajov;
  • právo namietať proti spracovaniu údajov;
  • právo na prenos údajov;
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Informácia o požiadavke/dobrovoľnosti poskytnutia údajov

Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale predstavuje podmienku uzatvorenia zmluvy.

Automatizované rozhodovanie

V procese realizácie zmluvy nerobíme rozhodnutia na základe analýz automaticky, zahŕňajúc profilovanie, na základe údajov. Žiadne rozhodnutia nie sú prijímané automaticky na základe napríklad scoringových modelov/štatistických analýz/metód hodnotenia rizík atď.

Nezískavame osobné údaje spočívajúce vo využívaní vašich vlastností, najmä na analýzu alebo predpovedanie aspektov týkajúcich sa vašich pracovných výsledkov, ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, dôveryhodnosti, správania, lokalizácie alebo pohybu.

Využívanie súborov cookies a podobných technológií

Serwis, prostredníctvom internetovej stránky www.jamat.pl umožňuje zhromažďovanie informácií o používateľovi prostredníctvom cookies a podobných technológií, ktorých používanie je najčastejšie spojené s inštaláciou tohto nástroja na zariadení používateľa (počítač, smartphone, atď.). Tieto informácie sa využívajú na zapamätanie si rozhodnutí používateľa (výber písma, kontrastu, akceptácia politiky), udržanie session používateľa (napr. po prihlásení), zapamätanie si hesla (s vaším súhlasom), zhromažďovanie informácií o zariadení používateľa a jeho návšteve slúžiace na zabezpečenie, ale tiež analýzu návštev a prispôsobenie obsahu.

Informácie získané prostredníctvom cookies a podobných technológií nie sú spojené s inými údajmi používateľov Serwisu, ani neslúžia na ich identifikáciu správcom.

Používateľ má možnosť nastaviť v prehliadači blokovanie určitých typov cookies a ďalších technológií, určením napríklad, že dovolené budú iba tie, ktoré sú nevyhnutné pre správne zobrazenie stránky. Predvolené nastavenie väčšiny prehliadačov umožňuje používanie všetkých cookies, ale používateľ má možnosť zmeniť tieto nastavenia kedykoľvek, môže tiež odstrániť už nainštalované súbory cookies. Každý z prehliadačov umožňuje takúto činnosť prostredníctvom jednej z dostupných v nastaveniach alebo preferenciách možností.

Používateľ má tiež možnosť využívať stránku v tzv. incognito režime, ktorý blokuje možnosť zhromažďovania údajov o jeho návšteve.

Používanie serwisu bez zmeny nastavení prehliadača, t.j. s predvoleným akceptovaním súborov cookies a podobných technológií znamená súhlas s ich využívaním na vyššie uvedené účely. Správca nevyužíva získané informácie na marketingové účely.

Pravidlá a podmienky používania stránky a serwisu jamat.pl

Tento pravidlá boli vypracované na základe platných právnych predpisov účinných na území Poľskej republiky a predmetom ich úpravy sú pravidlá fungovania a podmienky využívania internetovej stránky a internetového serwisu jamat.pl, ktorý sa nachádza na internetovej adrese https://jamat.pl, určený pre Používateľov zainteresovaných na realizáciu fotovoltickej inštalácie.

I. DEFINÍCIE POUŽITÉ V TOMTO PRÁVIDLE

Správca, JAMAT- JAKUB KASPEREK GRZEGORZ WALKÓW SPÓŁKA CYWILNA so sídlom v Polanke Wielkiej, ul. Jodłowa 21, 32-607 Polanka Wielka, Poľsko NIP 5492459036 REGON 386314943, ako aj JAMAT GROUP sp. z o.o. so sídlom v Polanke Wielkiej, ul. Jodłowa 21, 32-607 Polanka Wielka, Poľsko NIP: 5492465858 REGON 521010239 KRS 0000948187

jamat.pl, Serwis, stránka – internetová stránka prevádzkovaná Správcom na internetovej adrese https://jamat.pl, umožňujúca odosielať dopyty ponuky v oblasti montáže fotovoltických panelov, tepelných čerpadiel, elektrických inštalácií, staníc na nabíjanie vozidiel, vykurovacích podložiek alebo energetických zásobníkov.

Používateľ – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity využívajúca Serwis alebo stránku;

Registrácia – postup, pri ktorom Používateľ uvádza svoje osobné a kontaktné údaje v registračnom formulári a získava plný prístup k službám v určenom a dohodnutom rozsahu;

Dotazovateľ – Dotazujúci sa Používateľ Serwisu

Dotaz (Lead) – ponukový dopyt podaný v Serwise Dotazovateľom, jeho cieľom je získať informácie v rozsahu ponúkaných služieb;

Inštalátor (Dodávateľ) – podnikateľ môžuci dodať službu alebo produkt, ktorému Dotazovateľ alebo Zaregistrovaný Používateľ posiela Dotaz;

Preposlanie Leada – predanie Dodávateľovi, ktorý je vykonávateľom, kontaktných údajov uvedených v Pravidlách, ktoré poskytol Dotazovateľ, ktorý podal dotaz.

Obchodná ponuka – ponuka v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka, ktorú Dodávateľ posiela Dotazovateľovi ako odpoveď na Dotaz.

Zmluva – zmluva uzavretá medzi Inštalátorom (Dodávateľom) a Používateľom, na základe ktorej:

  • Dodávateľ (Inštalátor) zaväzuje sa poskytovať v prospech Dotazovateľa služby vyhľadávania riešení v oblasti montáže fotovoltických panelov, tepelných čerpadiel, elektrických inštalácií, staníc na nabíjanie vozidiel, vykurovacích podložiek alebo energetických zásobníkov. Kontaktovanie za účelom získania informácií potrebných v procese realizácie dopytu, vrátane prezentácie a poskytovania ponúk spĺňajúcich požiadavky na podaný Dotaz, ako aj umožnenia hodnotenia a vyjadrenia názoru na spôsob a rozsah realizácie Objednávky;

b) poskytovanie v prospech Dotazovateľa alebo Objednávateľa vyhľadávanie potenciálnych riešení v oblasti montáže určitých zariadení spĺňajúcich potreby Dotazovateľa/Objednávateľa; V tomto komunikácia s ním, podpora a poradenstvo konzultantov Správcu (prostredníctvom Serwisu, mailom a telefonicky) v oblasti prezentácie ponuky služieb a produktov

Poplatok – náležitá Dodávateľovi/Dodávateľovi určená suma od Dotazovateľa/Objednávateľa;

Formulár – formulár dopytu ponuky, prostredníctvom ktorého Dotazovateľ podáva Dotaz.

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Pravidlá určujú práva a povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a organizačných jednotiek bez právnej subjektivity, ktoré využívajú serwis, ako aj práva, povinnosti a rozsah zodpovednosti Správcu.

Povinnosťou každého, kto využíva serwis, je riadne oboznámiť sa s Pravidlami a politikou vykonávanou Podnikateľom v oblasti realizovanej zmluvy.

Každý Používateľ v momente akceptácie Pravidiel vyhlasuje, že sa oboznámil s ich obsahom a vyjadruje súhlas s ich podmienkami.

III. PODÁVANIE DOTAZOV (LEADY)

Dotazy môžu byť podávané fyzickými osobami, právnickými osobami a organizačnými jednotkami bez právnej subjektivity. Dotazovateľ na podanie Dotazu nemusí vykonať registráciu Konta Používateľa.

Dotazovateľ môže pripraviť a odoslať Dotaz prostredníctvom umiestneného na stránkach Serwisu Formuláru dopytu ponuky.

V momente potvrdenia akceptácie Pravidiel a odoslanie vyplneného Formuláru dopytu Ponuky medzi Dotazovateľom a Správcom dochádza k uzatvoreniu Zmluvy.

Na riadne vyplnenie Formuláru je potrebné vyplniť nachádzajúce sa v ňom polia, vrátane takých kontaktných údajov, ako sú meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Správca je oprávnený overiť pravdivosť, úplnosť alebo doplnenie po dohode s Dotazovateľom informácií poskytnutých Dotazovateľom vo Formulári. Na tento účel môže Správca kontaktovať Dotazovateľa telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

IV. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

Používateľ, ktorý chce využívať plnú funkčnosť Serwisu, najmä Posielanie Leadov, musí sa zaregistrovať a prihlásiť do Serwisu. Registrácia v Serwise je bezplatná pre všetkých Používateľov.

Registrácia prebieha na stránkach Serwisu a vyžaduje poskytnutie údajov vyžadovaných v registračnom formulári, vrátane takých osobných údajov, ako sú meno a priezvisko, názov podnikania, e-mailová adresa, kontaktný telefón, adresa a heslo.

Počas registrácie Používateľ určuje svoj identifikátor (e-mail, ktorý je prihlasovacím menom) a heslo, ktoré budú slúžiť na jeho identifikáciu v Serwise.

Zaregistrovaný a prihlásený Používateľ môže upravovať a opravovať svoje údaje.

Jedna fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity môže mať zaregistrovaný najviac jeden Účet v Serwise.

Účty nie je dovolené predávať alebo sprístupňovať tretím osobám.

V. PREPOSLANIE LEADÓV

Údaje Dotazovateľa, ktorý podal Dotaz, sú poskytované výhradne Správcovi a jeho zamestnancom alebo subjektom poskytujúcim mu priame služby v oblasti nevyhnutnej na realizáciu Zmluvy;

Správca má 30 dní na vybavenie hlásenia, ktoré dorazilo. Po tomto čase, ak nie je možné poskytnúť službu, údaje Dotazovateľa sa odstránia z databázy a hlásenie sa uzatvorí;

Správca má právo odmietnuť Leada, vrátane prípadov, keď:

Nie je možné kontaktovať Dotazovateľa (nesprávne kontaktné údaje)

Dotazovateľ nesúhlasí so zaslaním Ponuky

Dotazovateľ už bol obslúžený v určenej oblasti (duplikát)

Služba, ktorou sa Záujemca zaujíma, nie je ponúkaná

VII. POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Politika ochrany osobných údajov bola podrobne opísaná v dokumente s názvom „Politika ochrany osobných údajov“, ktorý sa nachádza na adrese https://jamat.rodo.regulamin.pl

VIII. ZODPOVEDNOSŤ SPRÁVCU

Správca sa zaväzuje zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb a dodržiavať náležitú starostlivosť pri ich vykonávaní.

Správca nezodpovedá za poruchy fungovania Serwisu spôsobené pôsobením vyššej moci, za ktorú sa považujú udalosti, ktoré Správca nemohol predvídať a ktoré boli spôsobené okolnosťami nezávislými od neho, najmä poruchou zariadenia, pôsobením tretích osôb, neoprávneným zásahom internetových užívateľov atď., aj keď by spôsobili stratu údajov Používateľmi.

V prípade výskytu poruchy Serwisu sa Správca bude snažiť o jej čo najrýchlejšie odstránenie.

Správca si vyhradzuje právo na dočasné prerušenia v činnosti serwisu v dôsledku technických príčin bez predchádzajúceho oznámenia.

Správca nezodpovedá za obsah umiestňovaných a prenášaných prostredníctvom Serwisu informácií a materiálov, najmä sa to týka obsahu Dotazov, Ponúk a Názorov.

Správca nezodpovedá za neaktuálne dopytové dotazy, ktoré neboli uzatvorené z viny Dotazovateľa.

Správca nezaručuje uzavretie zmluvy po zaslaní Dotazu, ako aj nezaručuje Dotazovateľovi prijatie odpovede.

IX. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

Používateľ využíva Serwis na vlastné riziko.

Používateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky obsahy a údaje umiestnené v Serwise

Zaregistrovaný Používateľ je povinný uvádzať iba pravdivé a aktuálne údaje a vykonávať ich samostatnú aktualizáciu najneskôr do 14 dní od ich zmeny.

Zaregistrovaný Používateľ by mal zabezpečiť osobitnú ochranu prístupového hesla do Serwisu.

Zaregistrovaný Používateľ by mal dbať o správne nastavenia účtu, najmä o tie, ktoré umožňujú správnu realizáciu jeho dopytu alebo Zmluvy.

Zaregistrovaný Používateľ nesie zodpovednosť za všetky operácie vykonané prostredníctvom svojho účtu.

Používateľ je povinný dodržiavať právne predpisy – najmä:

a) zákon o poskytovaní služieb elektronickou cestou z 18. júla 2002;

b) zákon Občiansky zákonník z 23. apríla 1964;

c) zákon Autorské právo a súvisiace práva z 4. februára 1994;

d) zákon Právo priemyselného vlastníctva z 30. júna 2000.

X. POVINNOSTI DOTAZOVATEĽA

Dotazovateľ je povinný poskytnúť presný popis hľadanej služby alebo produktu, ktorý umožní Dodávateľovi pripraviť správnu obchodnú ponuku.

Dotazy uvedené v Serwise musia byť čo najpresnejšie opísané. Popis by nemal obsahovať chyby a nemôže zavádzať iných Používateľov. Za všetky chyby a nepresnosti v popise zodpovedá Dotazovateľ.

Vložený Dotaz nemôže obsahovať kľúčové slová, ktoré nie sú spojené s jeho témou a ktoré majú vplyv na výsledky činnosti vyhľadávačov.

V Dotazoch sa zakazuje umiestňovanie odkazov na iné stránky.

V Dotazoch sa zakazuje používanie prvkov jazyka JavaScript, Java a ďalších programovacích jazykov s výnimkou HTML.

Nemožno používať prvky jazyka HTML slúžiace na: načítanie a vkladanie iných stránok, používanie súborov „cookie“, vytváranie formulárov a iného kódu narúšajúceho integritu stránok Serwisu.

XI. POVINNOSTI INŠTALÁTORA

Inštalátor sa zaväzuje k zodpovednému pripraveniu ponuky v súlade so špecifikáciou určenou Dotazovateľom.

Popis ponúkaného produktu alebo ponúkanej služby nesmie obsahovať chyby a nemôže úmyselne zavádzať.

XII. INÉ ZASTRÁŽENIA REGULAMÍNU

Z serwisu môžu využívať iba dospelé osoby.

Serwis môže byť využívaný len na zaslanie Dotazu na vlastné potreby alebo na získanie Dotazov na vlastné potreby.

Zakazuje sa šírenie získaných zo Serwisu informácií, najmä Dotazov, technických údajov alebo cien ponúkaných služieb;

Zakazuje sa využívanie Serwisu na vytvorenie inej databázy alebo na začlenenie ich do inej databázy, na iné verejné šírenie alebo vykonávanie činností, ktoré môžu byť využívané spôsobom nezlučiteľným so zákonom, dobrými mravmi a zásadami spoločenského spolunažívania.

Zakazuje sa zasielanie informácií, ktoré nie sú dopytmi o ponuky.

Zakazuje sa vkladanie Dotazovateľom do formulára akýchkoľvek obsahov protiprávnej povahy. V prípade získania vedomosti o protiprávnosti takýchto obsahov Správca oznámi orgánom činným v trestnom konaní podozrenie.

Zakazuje sa umiestňovanie v Serwise vulgarizmov, urážlivých obsahov, porušujúcich ľudskú dôstojnosť, urážajúcich city alebo názory iných osôb atď. V prípade získania vedomosti o umiestnení v serwise uvedených obsahov Správca si vyhradzuje právo trvalého alebo dočasného zablokovania Používateľa alebo Konta Používateľa, bez predchádzajúceho varovania a informovania.

Osobné údaje Používateľov môžu byť poskytnuté orgánom oprávneným na ich prijatie na základe platných právnych predpisov, vrátane príslušných orgánov súdnictva. Osobné údaje Používateľov môžu byť tiež prenášané tretím stranám uvedeným Správcom, vrátane subjektov vykonávajúcich činnosti týkajúce sa poskytovaných služieb v prospech Používateľov Serwisu. Podrobné pravidlá v tomto ohľade sú opísané v dokumente „Politika ochrany osobných údajov a ochrana údajov“. Osobné údaje Používateľov sú spracovávané Serwisom na účely poskytovania služieb, archivácie, ako aj na marketingové účely služieb a produktov v súlade so Zákonom z 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Používateľ pri využívaní stránky nebude dostávať marketingové a obchodné informácie, ak na to nevyjadrí súhlas.

Prijatím príslušných klauzúl uvedených vo formulári registrácie, formulári posielania dopytového dotazu, formulári vydávania referencií a názorov o firme, ako aj vo formulári kontaktovania na vizitkách firiem môže Používateľ vyjadriť súhlas na:

a) prijímanie obchodnej informácie v zmysle predpisov Zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou Správcom;

b) spracovanie údajov Používateľa na marketingové účely

Činnosti nezlučiteľné s pravidlami budú považované za činnosť na úkor Správcu.

XIII. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Jamat.pl spolu so značkou tovaru a názvom predstavuje vlastníctvo Správcu.

Názov a logo Jamat SC, Jamat Group sp. z o.o., Jamat Energia z natury, jamat.pl sú registrovanými obchodnými značkami a môžu byť využívané iba s písomným súhlasom vlastníka.

Serwis obsahuje alebo využíva chránené právom autorským, obchodné značky a ďalšie originálne materiály, najmä texty, fotografie, grafiku.

Majetkové autorské práva k všetkým grafickým prvkom Serwisu, vzhľadu internetového serwisu a ďalších obsahoch v ňom umiestnených, predstavujúcich dielo v zmysle Zákona z 4. februára 1994 o autorskom práve a súvisiacich právach, výhradne patrí Jamat S.C. a Jamat Group sp. z o.o.

Akékoľvek kopírovanie, šírenie a spracovanie Serwisu, internetovej stránky alebo získaných údajov, jeho jednotlivých prvkov, ako aj jeho vzhľadu ako celku, predstavujúcich dielo v zmysle Zákona o autorskom práve a súvisiacich právach, bez výslovnej písomnej súhlasu Spoločnosti, predstavuje porušenie jej majetkových autorských práv.

XIV. TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Technickými podmienkami využitia možností služieb Serwisu, najmä registrácie a posielania Dotazov, je: pripojenie k internetovej sieti a využívanie prehliadača WWW správne podporujúceho štandardy: HTML 5, CSS, javascript a vlastnenie prístupu k e-mailovej schránke.

Informácie obsiahnuté v systémových logoch môžu obsahovať rôzne údaje, napr. IP adresu. Správca ich využíva výlučne na technické účely a na zbieranie všeobecných, štatistických demografických informácií. Uvedené údaje môžu byť sprístupnené oprávneným subjektom na základe platných právnych predpisov v prípade porušenia práv Správcu, pokusu o nabúranie alebo inej činnosti na jej škodu.

Niektoré oblasti Serwisu môžu využívať cookies, teda textové súbory ukladané na počítači Používateľa, identifikujúce ho spôsobom potrebným na umožnenie určitých operácií. Súbory cookies sú využívané napríklad na zapamätanie si údajov uľahčujúcich prihlásenie Zaregistrovaného Používateľa. Podmienkou fungovania cookies je ich akceptácia prehliadačom a ich neodstránenie z disku. Podrobnejšie informácie v tomto ohľade sú opísané v dokumente „Politika ochrany osobných údajov a ochrana údajov“.

Existuje pri tom možnosť takého nastavenia internetového prehliadača, ktoré spôsobí, že úplne bude vylúčená možnosť ukladania súborov cookies na pevný disk počítača. Dôsledkom takejto zmeny môže byť však strata niektorých funkcií Serwisu.

Heslo Používateľa je šifrované metódou, ktorá znemožňuje jeho poznanie Správcom Serwisu.

XV. ZMENY REGULAMÍNU

Správcovi prislúcha právo zmeny regulamínu v každej chvíli.

Nový regulamín začína platiť v momente jeho zverejnenia v Serwise na stránke https://jamat.pl/regulamin

Používateľ pri prvom prihlásení do Serwisu po chvíli nadobudnutia účinnosti zmeny bude informovaný o rozsahu tejto zmeny a o možnosti jej akceptácie. Aby mohol ďalej prihlásiť a využívať serwis, Používateľ potvrdzuje, že akceptuje zmeny v regulamíne.

Odmietnutie akceptácie zaslané prostredníctvom elektronickej pošty Používateľom Správcovi je rovnocenné s ukončením zmluvy.

XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V prípade sporov sa strany budú snažiť ich polubovne vyriešiť a v prípade potreby rozhodnutím súdu bude príslušný súd pre sídlo žalovanej strany.